ประชุมคณะทำงานโครงการศึกษาธิการ ส่วนหน้าเคลื่อนที่

วันศุกร์ ที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ การประชุมคณะทำงานโครงการศึกษาธิการ ส่วนหน้าเคลื่อนที่ จังหวัดสตูล พบปะประชาชน จุดอำเภอควนโดน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ ณ ห้องดอกโดน โรงเรียนควนโดนวิทยา อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล