ลูกจ้างชั่วคราว

นางสาวอัญชลี สามัญ

นางโสภา ใสบริสุทธิ์

นายอิสมาแอน ตาเดอิน

นายสุรศักดิ์ มรรคาเขต

นางสาวใหมสาเราะ ปานจำปี

นางสาวญูฮาณี สาแล๊ะโอ๊ะ

นางสาวปรัศนี มาลินี