ผู้บริหาร

 

นายเดชา ปาณะศรี ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนควนโดนวิทยา

โทรศัพท์ : 088 7854282 

e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

วุฒิการศึกษาสูงสุด : ปริญญาโท  สาขา  การบริหารการศึกษา

ดำรงตำแหน่งที่โรงเรียนนี้ตั้งแต่ : วันที่ 1  ธันวาคม 2559  จนถึงปัจจุบัน