โรงเรียนควนโดนวิทยา : >> ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับประเทศ ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี โครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) เฉลิมพระเกียรติ ๕๘ พรรษา ปี ๒๕๕๖ : >> รางวัลกิจกรรมดีเด่นชนะเลิศระดับประเทศ ถ้วยรางวัลพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอกุลยเดช โครงการลดเมืองร้อนด้วยมือเราปีที่ ๑๐ ปี ๒๕๕๗ : >> ได้รับคัดเลือกจากกระทรวงศึกษาธิการ ให้เป็นสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษาขนาดเล็ก ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ : >> ได้รับคัดเลือกจากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ให้เป็นศูนย์เรียนรู้โรงเรียนอีโคสคูล ปี ๒๕๖๐

วันพฤหัสบดี ที่ 14 มิถุนายน 2561 โรงเรียนควนโดนวิทยาจัดกิจกรรมวันรำลึกพระคุณครู เพื่อแสดงถึงความเคารพนับถือและระลึกคุณความดีของครูซึ่งประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้แก่ศิษย์ มีการประกวดบทร้อยแก้วและบทร้อยกรองวันครู ประกวดวาดภาพและมีการจัดกิจกรรมเลือกตั้งสภานักเรียนเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้กระบวนการประชาธิปไตยในคราวเดียวกัน

ปฏิทินปฏิบัติงานโรงเรียนควนโดนวิทยา